Pages

2016. február 8., hétfő

Társobjektivizáció a magyar irodalomban│Gondolatébresztés

Nincsenek megjegyzések:
 
Mivel nem vagyok kimondottan egy versimádó típus, így a múlt félévben kötelezően teljesítendő Modern magyar irodalom és irodalomelmélet című kurzus kész szenvedésnek ígérkezett. Legalábbis addig, míg rá nem döbbentem arra, hogy az általam feldolgozásra választott vers milyen heves indulatok kiváltására képes, arról nem is beszélve, mekkora aktualitást élvez a XXI. században.


Szabó Lőrinc: Semmiért egészen című verse a költő teljes életművének a legismertebb, és egyben legvitatottabb verse. Míg a verskedvelők a megfogalmazás pontosságáért csodálják, addig a legtöbben vitatják a művet a belőle kiolvasni vélt antifeminista üzenet okán. A költő a következőképpen nyilatkozott a vers témaválasztását illetően:

"Hogy mi váltotta ki? Tíz évi házasság és tizennégy-tizenöt évi szerelmi tapasztalat. (…) Az egész hűség-hűtlenség-szerelem-probléma nem lehetett más bennem, mint zavaros ködlés, és tudtam, hogy sokat kívánok, amikor ilyen odaadást kérek."

Szabó Lőrinc 36 évig élet házasságban Mikes Klárával, és azzal párhuzamosan, kedvese tragikus haláláig kötődött szerelemmel felesége néha barátnőjéhez, Vékesné Korzáti Erzsébethez. Az asszonnyal 1924 nyarán, csillebérci kirándulásuk alkalmával ismerkedett meg a pár.

"Bözsi, maga jöjjön velem, mondok valamit" – emlékezett később a költő. – "Semmit nem akartam mondani, csak kettesben lenni vele. Ő velem jött, ki a kapu elé, a zöld tájba, ahol egy nagy mély füves árok volt. Ahol nem láttak, ott leültünk. És én csókolózni kezdtem vele. Talán egyéb is történt volna, de két perc múlva feltűnt a férje és mások."

Az esetet évekig tartó bujkálás és titkos levelezések követték, mialatt Klára legjobb barátnőjeként tekintett Vékesnére. 1928 nyarán Szabó Lőrinc végül beszámolt arról, hogy szeretőt tart, akinek kilétéről egyelőre hallgatott, mindenesetre felvetette Klárának, hogy éljenek hármas házasságban. Az asszony beleegyezett.

"Már nem a szeretőm vagy, nem véletlen és boldog kaland, hanem a költő kedvese, kedvessége, akit nem érhet többé semmi szennyesség. Böském, szeretlek, és szeretem Klárát: tudtam, éreztem én, hogy hamarosan rendeződni fog a dolgunk."

Másnap Klára rákérdezett arra, hogy ki a harmadik fél.

"Rettentő fájdalmas feljajdulás és zokogás fogadta a kimondott nevét. Mindenkit el tudott viselni, csak ezt nem.  (…) Nem bírta el a valóságot. Csak sírt. Órákig vigasztaltam."

Ezután a költő megígérte feleségének, hogy véget vet viszonyának, azonban az esetet követően Klára kétszer is öngyilkosságot kísérelt meg. 

„Borzadva nézek vissza előbbi lényemre, utálom a testemet, szeretném azt is átformálni, mint ahogy belül változom most át, hogy semmi ne emlékeztessen a régi énemre.” – Lőrinc.

„Úgy akarok bízni Lőrincben, mint magamban, nem tudnék most már enélkül élni. Én is hinni akarok most már. Bözsi, úgy szabad csak felém jönnie, ha meri vállalni komolyan, fenntartás nélkül az őszinteséget.” – Klára.

Vékesné eközben szintén beszámolt férjének a kapcsolatáról, de mivel Lőrinccel megegyeztek, hogy véget vetnek kapcsolatuknak, három évig nem találkoztak. Ezután ismét felvették egymással a kapcsolatot és folytatódott a románc, amit Lőrinc már korántsem akarta felesége tudtára hozni, hiszen mindketten tartottak attól, hogy Klára ismét öngyilkos akarna lenni.
Erzsébettel közvetítőkön keresztül leveleztek, álnéven feladott táviratokban beszélték meg a találkozóikat, a legkülönfélébb ürügyekkel külföldi utazásokat szerveztek. Az asszony mindeközben nem sejtett semmit, vagy inkább nem akarta tudomásul venni a nyilvánvalót.
1950 februárjában Erzsébet aztán kért egy utolsó éjszakát Lőrinctől, majd másnap gyógyszert vett be, és kinyitotta a gázcsapot. A költő ugyan megpróbálta elrejteni az érzelmeit felesége elől, azonban patakzottak könnyei. Erzsébet halálhírét követően fia kérdésére így felelt:

" Meghalt az asszony, akit huszonöt éven át szerettem."


Szabó Lőrinc 10 évvel a vers megírását követően a következőképp vélekedett:

"Kérem, én önző vagyok. A többi férfi, úgy tudom, nem az. A nők sem azok. Így aztán én egészen különleges valamit szeretnék. Örömöt és feltétlen megbízhatóságot. Vigaszt, támaszt, segítőtársat… A feleség, hacsak nem különlegesen zseniális, önálló, teremtő egyéniség, legyen alkatrésze a férje életének. Találja ebben az örömét, becsvágyát, a boldogságát. Másképp nincs házi béke."


És valóban. Szabó Lőrinc kapásból a vers elején egy felütéssel figyelmezteti az olvasót, miszerint valamiféle megrázkódtatás fog bekövetkezni a vers során. Ebből arra következtethetünk, hogy a költő rendelkezik erkölcsi érzékkel, különben nem merevítené a maga igazát rettenetesnek, merthogy a másiktól önfelszámolást, vagy majdnem azt kérni szerelem gyanánt, csakis az lehet.
Adva a kérdés: Vajon fordított helyzetben ő maga megadná azt, amit kér? Feltehetően nem. Ha a "maga törvénye" szerint van a másik önfelszámolására szüksége, akkor az önismerete, a maga tükre diktálja a szót. Ebben a tükörben viszont torzulások jelennek meg: ha a modernek és a törvény hitelesít, akkor az erkölcsi követelés nem több egy szokásnál, ami rabbá tesz. Pontosabban a "kint rabjává", ahol kellemetlenül érezzük magunkat, ami ellen a belső rend épül. Amennyiben viszont a belső rend a jó, akkor viszont a "maga igaza" sem olyan rettenetes, legfeljebb vétek, amit akár bocsánatosnak is minősíthetünk.
A versszak üzenete: "Te semmisülj meg a kedvemért, mert akkor kegyes, jó uralkodód leszek!" Egy kicsit felháborító, egy kicsit provokatív, és legalább annyira vérlázító, mint amennyire aljas ez a fajta szeretet-zsarolásgesztus. Ez utóbbi pedig addig fajul, amíg nem pusztán tudtul adja, hanem végre is hajtja, amit mondd: "Halj meg!, vagy "Ne élj, ha nem akarom". Hogy mi ebben a legfenyegetőbb? Az, hogy az olvasó egyszerűen képtelen kivonni magát a vers ambivalens hatása alól, még annak ellenére sem, hogy a vers megszólítottjai nem mi vagyunk. A morális sokkhatásnak köszönhetően nem az esztétikai tapasztalat, hanem az igazságért felelős erők kerekednek bennünk felül, és mintegy szembefordulunk a másik ember eszközként való használatával.

A második versszakban aztán felmerül a kérdés: Mi lehet az indoka egy efféle, "rettenetes" kérésnek? Ha az ember állandó szembenállásban áll a világgal, társat valóban nem vállalhat, legfeljebb csak "alkatrészt". A lehetséges társnak persze ezzel tisztában kell lenne. Fel kell hagynia a belső védekezéssel, fel kell adnia a méltóságát, mivel ez az egyetlen lehetséges módja a kapcsolatnak.
A vers beszélője világosan a tudtunkra adja: nem fogadja el, hogy a másik szeretheti magát is. Szerinte a szeretet kizárólagos. Egyszerre csak egy valamit, de leginkább valakit lehet szeretni, így amíg a másik fél egy fikarcnyit is maga felé fordul, addig a beszélő úgy érzi, hogy őt már nem is szereti.
Bár az alkut két önzés titkos párbajával azonosítja a költő, aligha beszélhetünk kétfajta önzésről. Merthogy önzésből is csak egy legyen, és az is a beszélőé, aki a maga törvénye szerint vetítheti azt ki az alkatrészére. Az alkatrészére, akit, vagy inkább amit, úgy használ, ahogy kedve tartja.
Mindezt miért? Mit ad a követelő ezért cserébe? Semmit. Éppen erre utal a címben megjelenő ellentétes jelentésű szavak, amelyek már alapvetően feszültséget generálnak. A későbbiekben pedig feltétel gyanánt, jelmondatszerűen tér vissza megokolt, kibomló gondolat formájában.
Na, de vajon eleget tudunk-e egyáltalán tenni ennek a kérésnek? Aligha. Ráadásul a TELJES ÖNÁTADÁS SOHA NEM BIZONYUL LEFEGYVERZŐNEK ANNAK, AKI FELÉ MUTAT, KIZÁRÓLAG AZOK SZÁMÁRA, AKIK KÍVÜLRŐL LÁTJÁK.


A következő versszakban aztán történik valami. Egyfajta éles hangnemváltás, amelyet követően sokkal lágyabb, csaknem panaszos hangvételben szólal meg a beszélő, azáltal magával hozza a törékenység, a bizonytalanság és a gyanakvás érzetét. És rádöbbenünk: akiben ilyen mélységű a gyanakvás, azt feszesen leláncolja az őszintesége. A "mindenki hazudik" pedig nem más, mint a kiszolgáltatottságra adott dacválasz. A beszélő ezáltal megint ellentétekbe bonyolódik, hiszen aközben, hogy kiszolgáltatottságot kíván, felsejlik benne a kiszolgáltatottság tapasztalata, attól való féleleme. Így már nem csoda, hogy teljes alázatot, önfeladást, bizalommal és örömmel átadott irányítás lehetőségét várna el a másiktól. Azt éreztető: inkább ő akar az uralkodó fél lenni, mint az, aki felett uralkodnak.
A beszélő kihívó őszintesége valójában bizalmatlanság. Nem bírná elviselni, ha az hazudna neki, akit olyan közel engedett magához. Követelései a megelőlegezett féleleme nem más, mint az általa gerjesztett önvédelmi reakció. Szükségesnek érzi az önigazolást, merthogy a benne lévő érzések jogossága megkérdőjeleződik. A feszültség növekedtével pedig az érvelés is egyre elvakultabbá válik. A hang felvállaltan zsarnokivá válik, amellyel szemléleti beidegződéseket támad, miközben belső bizonytalanságokat érint. Megkísérti a veszteség lehetősége.

A szenvedélyes érvelés a negyedik versszakban teljesedik ki, amelyben a beszélő azt kéri attól, akihez beszél, hogy váljon tárggyá. Akár egy hangszerré, ami kizárólag akkor zeng, ha megvonják a vonóját, de megtűrő a csendet is, sőt legfőképp azt, ha elrakják a tokba, és elő sem veszik hetekig. Ezzel bontakozik ki csak igazán a cím valódi értelme, miszerint: "Legyél tárgy a kedvemért, az én tárgyam!". Azt kéri reménybeli partnerétől, hogy a lelke legmélyéig élje át tárgyi voltát: "halott és akarattalan". Felhívja a figyelmet: "Amíg erre nem vagy képes, nem lehet hozzám közöd!" Azzal pedig egy sajátosan negatív értékviszonyt állít fel, és még csak választási lehetőséget sem ad.

Az utolsó versszakban, mintegy zárlatként bemutatja, hogyan is néz ki a teljes alávetettség állapota. Azt mondja: "Ha lekapcsollak, szűnj meg! Nem arra kérlek, hogy aludj, mert akkor akár álmodhatsz is. Hanem arra, hogy szűnj meg, mert az, aki megszűnt, az nem "él", így ártani sem tudsz nekem!" A beszélő őszintesége kiépült, ugyanakkor a bizonytalanságának köszönhetően teljesen hiábavaló, mi több hamis, és hazug.
Kettős nyelven beszél, amelyben egyrészt megfogalmazza az önző ember törvényeit, másrészt pedig azt, hogy az asszonyi sors nem más, mint kiszolgáltatottság, megszomorítottság, egy idegen sorsnak a másikkal való vállaltatása. Az önzés beteljesítéseként a társ sorsát saját kiszolgáltatottságainak tapasztalatából állítja össze, önmagát pedig a zsarnokság áldozataként jeleníti meg, azáltal megtörve az önzés erejét.
Amennyiben a férfi a való életben szintén megalázója lenne a nőnek, a vers alkotása közben költőként elszenvedi maga is a férfi szerepe által okozott sérelmeket, ezáltal pedig méltóvá válhat a megbocsátásra. Vagy mégsem?Kulcsár Szabó Ernő: A "szerelmi" líra vége; A magyar irodalom történetei III., Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.); Gondolat, Budapest, 2007, 135-145
Nyáry Krisztián: Így szerettek ők 2. – Újabb irodalmi szerelmeskönyv; Corvina Kiadó Kft., 2013.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése